• Επικοινωνήστε: +30 2114115397 info@esolnethellas.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

+30 211 4115397
+30 2103003260
 
info@esolnethellas.gr

Υποβολή Βιογραφικού

Thank you for your interest in working as an oral examiner for the LRN Provider.

Please fill out your personal information in the form below so that we can register you in our files and consider you for the next exam period if here is a need for new examiners.

To ensure reliability and fairness, we want examiners who are willing to conduct the oral examinations and assess candidates strictly following the Speaking Format and Speaking Criteria set by the Provider and standardised during the Training Seminar, without allowing their personal criteria influencing their assessment.

Candidates should not be anxious whether the examiner will favour them or not. Examiners must have the knowledge and perception to distinguish a candidate’s language competency.

LRN examiners must have teaching experience while experience as oral examiners is welcomed.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε ως προφορικός εξεταστής για τον Φορέα LRN.

Παρακαλώ, συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία στην παρακάτω φόρμα, για να μπορέσουμε να σας καταχωρίσουμε στα αρχεία μας και να σας λάβουμε υπόψη για τις επόμενες εξεταστικές περιόδους εφόσον προκύψει ανάγκη για νέους εξεταστές.

Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η δικαιοσύνη, θέλουμε εξεταστές που είναι πρόθυμοι να διεξάγουν τις προφορικές εξετάσεις και να αξιολογήσουν τους υποψηφίους ακολουθώντας αυστηρά τα Speaking Format and Speaking Criteria όπως αυτά καθορίζονται από τον Φορέα και παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, χωρίς να επιτρέπουν τα προσωπικά τους κριτήρια να επηρεάζουν την εκτίμησή τους.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να ανησυχούν εάν ο εξεταστής θα τους ευνοήσει ή όχι. Οι εξεταστές πρέπει να έχουν τη γνώση και την αντίληψη να διακρίνουν τη γλωσσική ικανότητα ενός υποψηφίου.

Οι εξεταστές LRN πρέπει να έχουν εμπειρία διδασκαλίας, ενώ η εμπειρία ως προφορικοί εξεταστές είναι ευπρόσδεκτη.

Application Form

Διεύθυνση

Καρπάθου 14, Πειραιάς, Ελλάδα, 18539

Ωράριο τηλεφωνικού κέντρου

Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 20:00

Τηλέφωνο / Email

+30 211 4115397 / info@esolnethellas.gr